fietsparkeur
fietsparkeur
loading...

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MB FIETSPARKEREN

TOEPASSELIJKHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van MB Fietsparkeren, alsmede op alle overeenkomsten tussen MB Fietsparkeren en opdrachtgevers.
MB Fietsparkeren, Schoolsingel 4, 6065 BS te Montfort, KvK nummer 12054138.
GRONDSLAG OFFERTES
Aanbiedingen van MB Fietsparkeren zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is gemeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bestellingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. MB Fietsparkeren is in alle gevallen eerst gebonden, nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden MB Fietsparkeren slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.
Voor overeenkomsten die worden gesloten langs elektronische weg, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
Annulering van bestellingen is niet mogelijk.
LEVERING
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levert MB Fietsparkeren af magazijn.
De prijzen zijn gecalculeerd voor goed bereikbare losplaatsen. Deze plaatsen moeten voor een vrachtwagencombinatie bereikbaar zijn. Extra werkzaamheden in verband met de toegang tot het afleveradres evenals vertragingen die hieruit voortvloeien, worden apart in rekening gebracht.
In geval van koop op afroep geldt, dat de goederen dienen te worden afgeroepen binnen de overeengekomen termijn, bij gebreke waarvan MB Fietsparkeren gerechtigd is opslagkosten in rekening te brengen. Bovendien is in dat geval het gehele orderbedrag ineens opeisbaar.
TERMIJNEN
Opgave van leveringstermijnen dan wel van enige andere termijn wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever MB Fietsparkeren schriftelijk aan te manen, waarbij aan MB Fietsparkeren alsnog een redelijke verlening van tenminste 30 dagen van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden en er geen sprake is van overmacht, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat MB Fietsparkeren overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
PRIJZEN
De door MB Fietsparkeren opgegeven prijzen zijn exclusief btw, montage- en installatiekosten. MB Fietsparkeren behoudt zich het recht voor een voorschot te verlangen.
Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, door welke oorzaak dan ook, behoudt MB Fietsparkeren zich het recht voor de door haar in rekening te brengen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien een dergelijke prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst naar aanleiding van de prijsaanpassing te ontbinden.
MB Fietsparkeren is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
BETALINGSVOORWAARDEN
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van MB Fietsparkeren. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is MB Fietsparkeren steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is MB Fietsparkeren gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan MB Fietsparkeren alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
EIGENDOM
MB Fietsparkeren blijft eigenaar van alle producten zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting uit hoofde van zijn verbintenis met MB Fietsparkeren met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. Opdrachtgever of derden kunnen geen beroep doen op natrekking.
RECLAMES
De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij levering te (laten) controleren op zichtbare beschadigingen en tekortkomingen. Eventuele tekortkomingen die bij levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de pakbon te vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat degene die de pakbon tekent, hiertoe bevoegd is. Overige reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden terstond nadat de opdrachtgever deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, echter uiterlijk 7 dagen na levering.
In geval van gerechtvaardigde reclames is MB Fietsparkeren uitsluitend gehouden tot het – naar keuze van MB Fietsparkeren – binnen een redelijke termijn vervangen van zaken, dan wel – tegen terugzending van producten tot restitutie van de vergoeding, die door MB Fietsparkeren voor desbetreffende zaken is ontvangen.
Bij gebreken die slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.
GARANTIES
MB Fietsparkeren draagt er zoveel als mogelijk zorg voor dat de meest recente productspecificaties raadpleegbaar zijn via haar website, welke specificaties van toepassing zijn op de door opdrachtgever en MB Fietsparkeren overeengekomen levering.
MB Fietsparkeren garandeert dat de door haar geleverde goederen gedurende een periode van 1 jaar voldoen aan de door haar afgegeven specificaties. MB Fietsparkeren behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in haar producten door te voeren. Kleurafwijkingen en vormafwijkingen in vergelijking met de catalogusbeschrijving en de beschrijving van het product op de website van MB Fietsparkeren, die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen van gewichten en afmetingen, kunnen geen aanleiding tot reclames geven.
De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet voor gebreken die niet door MB Fietsparkeren of – indien van toepassing – haar producent zijn veroorzaakt, voor materiële en constructieve gebreken die veroorzaakt zijn door ongeschikt of onjuist gebruik, voor normale slijtage, voor schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin, voor foutieve installatie of montage niet door MB Fietsparkeren uitgevoerd, indien de producten door opdrachtgever of derden zijn veranderd dan wel gerepareerd of indien sprake is van aantoonbaar gebrek aan onderhoud.
AANSPRAKELIJKHEID
MB Fietsparkeren aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade, behoudens de schade die door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en door de verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
Mocht in rechte vast komen te staan dat hetgeen is bepaald in lid 1 geen stand houdt, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 25.000,00.
MB Fietsparkeren zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie, waaronder informatie die van belang is voor de aflevering, installatie en montage;
  • iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
  • schade die wordt veroorzaakt doordat door opdrachtgever ingeschakelde derden tekortschieten in hun verplichtingen;
  • schade die door de opdrachtgever wordt geleden als gevolg van het feit dat de opdrachtgever niet voldoet aan wet- of regelgeving, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan bouwvergunningen en het attractiebesluit.
MB Fietsparkeren is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
MB Fietsparkeren kan nimmer aansprakelijk worden gehouden, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich terzake van het ontstaan van schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.
MONTAGEWERKZAAMHEDEN
MB Fietsparkeren zal, indien gewenst, montagewerkzaamheden verrichten. MB Fietsparkeren zal voor deze werkzaamheden een separate offerte uitbrengen gebaseerd op een bezichtiging door MB Fietsparkeren.
MB Fietsparkeren zal minder aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van schade die derden lijden respectievelijk veroorzaken doordat zij gebruikmaken van de door MB Fietsparkeren geleverde zaak gedurende de periode, dat montage door MB Fietsparkeren op het terrein van opdrachtgever plaatsvindt. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat de vorenbedoelde plaats van montage voor derden niet vrij toegankelijk is c.q. dat in goed overleg met MB Fietsparkeren gevaarlijke situaties zo veel mogelijk worden voorkomen.
OPSCHORTING EN ONTBINDING
MB Fietsparkeren is bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht met zich meebrengt indien:
  • aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel MB Fietsparkeren op overige redelijke gronden het vermoeden heeft, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal verdoen;
  • de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. Een en ander onverminderd alle overige aan MB Fietsparkeren toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.
Bij het voordoen van de lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen MB Fietsparkeren van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.
INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de door MB Fietsparkeren geleverde producten, blijven ten allen tijde bij MB Fietsparkeren respectievelijk bij haar leveranciers rusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten van MB Fietsparkeren respectievelijk van haar leveranciers een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens de schriftelijke toestemming van MB Fietsparkeren.
MB Fietsparkeren zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering welke gebaseerd is op grond van beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot producten afkomstig van MB Fietsparkeren, mits opdrachtgever:
  • MB Fietsparkeren van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en
  • de behandeling van de zaak geheel aan MB Fietsparkeren overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en
  • geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MB Fietsparkeren.
Indien wordt vastgesteld dat de aanspraak gegrond is, zal MB Fietsparkeren – naar haar keuze – zorgdragen dat opdrachtgever het recht verkrijgt de producten te blijven gebruiken, dan wel producten zodanig wijzigingen dat deze geen inbreuk meer m aken, dan wel de producten vervangen. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van MB Fietsparkeren mogelijk zijn, zullen de inbreukmakende producten op nader overeengekomen voorwaarden worden teruggenomen.
De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de aanspraak het gevolg is van het gebruik van de producten in combinatie met andere producten, die niet van MB Fietsparkeren afkomstig zijn.
In geen geval zal MB Fietsparkeren gehouden zijn tot verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan in dit artikel beschreven.
TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE EN TOEPASSELIJKHEID
Op iedere overeenkomst tussen MB Fietsparkeren en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verbandhoudende met door MB Fietsparkeren gedane offertes en met MB Fietsparkeren gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Roermond.
Overige bepalingen blijven geldig indien een beding uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geen toepassing kan vinden.